Schedule

Monday, June 27, 2022

1:40 – 2:40 PM – Block 3

 • Jessica: 20 (2:00 – 3:00)
 • Sky: 33

Tuesday, June 28, 2022

10:00 – 11:00 AM – Block 1

 • Sky: 19 (Technology)

11:00 – 11:10 AM – Break 1

11:10 AM – 12:10 PM – Block 2

 • Aedan: 19 (Braille)

12:10 – 1:40 PM – Lunch, Travel and Staff Reporting Period

1:40 – 2:40 PM – Block 3

 • Erin: 26
 • Jessica: 03 (2:00 – 3:00)
 • TJ: 05

2:40 – 2:50 PM – Break 2

2:50 – 3:50 PM – Block 4

 • TJ: 05

3:50 – 4:20 PM – Staff Reporting Period

Wednesday, June 29, 2022

10:00 – 11:00 AM – Block 1

 • Aedan, Sky and Jessica: National Roundtable

11:00 – 11:10 AM – Break 1

11:10 – 12:10 PM – Block 2

 • Aedan: 05
 • Erin and TJ: 10

12:00 – 1:00 PM

 • Jessica: 02

12:10 – 1:40 PM – Lunch

12:40 – 1:40 PM – Block X

 • Erin and TJ: 10

1:40 – 2:40 PM – Block 3

 • Aedan: 05
 • Erin and TJ: 10
 • Jessica: 20 (2:00 – 3:00)

2:40 – 2:50 PM – Break 2

2:50 – 3:50 PM – Block 4

 • Erin and TJ: 10

3:50 – 4:00 PM – Break 3

Thursday, June 30, 2022

10:00 – 11:00 AM – Block 1

 • Erin: 26
 • Nancy: Seniors Roundtable

11:00 – 11:10 AM – Break 1

11:10 – 12:10 PM – Block 2

 • Erin: 26

12:10 – 1:40 PM – Lunch, Travel and Staff Reporting Period

1:40 – 2:40 PM – Block 3

 • Aedan: 24
 • Jessica: 03 (2:00 to 3:00)

2:40 – 2:50 PM – Break 2

2:50 – 3:50 PM – Block 4

 • Aedan: 24
 • Jessica: 03 (3:00 to 4:00)

3:50 – 4:20 PM – Staff Reporting Period

Friday, July 1, 2022

Closed